Sebastian Taylor Thomaz

Celebrity News

Happy 2nd Birthday Bash!

Wiz Khalifa and Amber Rose's baby boy, Sebastian Taylor Thomaz is celebrating his second birthday today.