‘Love & Hip Hop Family Reunion’: Safaree Sincerely Apologizes To Erica Mena

Safaree takes accountability for his actions and sincerely apologizes to Erica Mena on episode 9 of “Love & Hip Hop Family Reunion.”